Game mobile MOBA Call of Champions đã chính thức được mở cửa rộng rãi trên toàn thế giới sau giai đoạn Closed Beta với nhiều thành công.