Từ ngày 10 tháng 9 vừa qua, Toàn Dân Đại Mạo Hiểm tiến hành thử nghiệm không giới hạn và không yêu cầu code kích hoạt.