Ở máy chủ mới Di Hoa Cung, khắp nơi từ tân thủ thôn đến thành thị, môn phái đều là cảnh chen chân làm nhiệm vụ của game thủ.