[Share] Xóa dấu # trước #hashtag

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 12
Xu Xu : 17
Thích Thích : 1

Demo


Có dấu #
Không có dấu #

Cách làm


Cách làm thì rất đơn giản !

Vào : Bảng điều khiển của ban quản trị --> Modules --> Javascript codes management

Tiếp đến rồi vào :+ Create a new javascript

Các bạn điền thao thông tin dưới đây :


Tile*Xóa dấu # trước #hashtag
PlacementIn all the pages
Javascript code :

Code:
$(function() {
  $('a[href^="/tags/"]').each(function() {
    var html = this.innerHTML;
    if (html.charAt(0) == '#') {
      this.innerHTML = html.slice(1);
    }
  });
});

Code của Zzbaivong:

Code:
$(function() {
    $('.post-entry a[title^="See all tagged subjects with:"]').html(function() {
        var html = this.innerHTML;
        if (html.charAt(0) === '#') return html.slice(1);
    });
});

Code của Boss:

Code:
$(function() {
    (function(a) {
        a('strong:contains("Tags: ")').hide().prev("br, hr").hide().prev("hr").hide();
        a('a[title^="See all tagged subjects with:"]', ".dc-detail,.topic_detail,.pun .entry-content").replaceWith(function() {
            return a("<a>", {
                href: this.href,
                "class": "tags",
                text: this.textContent.replace("#", "").replace(/-/g, " ")
            })
        });
        a(".dc-detail,.topic_detail").each(function() {
            a(this).find("#tag").wrapAll('<div class="tagsGroup"></div>')
        })
    })(jQuery);
});

  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
Đóng góp 1 code mới rip nữa :D

Code:

$(function() {
    (function(a) {
        a('strong:contains("Tags: ")').hide().prev("br, hr").hide().prev("hr").hide();
        a('a[title^="See all tagged subjects with:"]', ".dc-detail,.topic_detail,.pun .entry-content").replaceWith(function() {
            return a("<a>", {
                href: this.href,
                "class": "tags",
                text: this.textContent.replace("#", "").replace(/-/g, " ")
            })
        });
        a(".dc-detail,.topic_detail").each(function() {
            a(this).find("#tag").wrapAll('<div class="tagsGroup"></div>')
        })
    })(jQuery);
});
  Bài viết hay nhất3
Bài viết Bài viết : 12
Xu Xu : 17
Thích Thích : 1
Thanks Boss
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum