[Share] Gag Việt 6.6 Ultimate + Chế ảnh giống HàiVL

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
Yêu cầu host :

Apache web server với mod_rewrite được bật.
MySQL phiên bản 4.0+
GD Library 2+ với freetype support.
Imagemagick


PHP 5.2+ các cấu hình phía dưới
- safe_mode = off
- open_basedir = (no value)
- output_buffering = on
- register_argc_argv = on
- max_execution_time = 300 (Cao hơn càng tốt)
- session.gc_maxlifetime = 15000 (Cao hơn càng tốt)
- upload_max_filesize = 10M (Cao hơn càng tốt)
- post_max_size = 10M (Cao hơn càng tốt)
- register_globals = off
- PECL json >= 1.2.0
- curl support được bật
- short_open_tag = on
- imagic (Với tất cả các định đạng)
- allow_url_fopen = Bật
- strict standards off (~E_STRICT)


Ứng dụng facebook
Có khả năng chạy PHP từ dòng lệnh (CLI) với exec()
Có khả năng thực hiện xử lý nền với exec("binary > /dev/null &")

Hướng dẫn cài đặt :

B1 : Yêu cầu domain + host như trên => tạo 1 database
B2 : Setup theo đường dẫn
Code:
http://domain-cua-ban/setup/install.php
B3 : Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại setup

Để tôn trọng bản quyền tác giả, mình up code chuẩn + link để nhận mã nhận mã đăng ký
Nguyên nhân việc chuyển link là do SAI mã đăng ký chứ ko phải code lỗi


Lấy mã đăng ký cài đặt :


Download Gag Việt 6.6 Ultimate Fixed

Code:
http://www.fshare.vn/file/SDHSV792S9/

Download Bản Gốc:

Code:
http://www.fshare.vn/file/5OKE50C1G0/

ChangeLogs

1. Lỗi đăng nhập fb với 1 số host
2. Lỗi chiếm quyền user
3. Đăng ký phải chọn tên đăng nhập
4. Lỗi upload file jpg, gif
5. Lỗi tạo ảnh thumbnail
6. Lỗi login với account tự tạo
  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 28
Xu Xu : 79
Thích Thích : 9
29  m30
You cannot reply to topics in this forum